Document

DECLARAȚIA PARTICIPANTULUI

Distanţa
Mărimea tricoului

1. Organizatorul evenimentului este Asociaţia Obștească Clubul Sportiv ”Sporter”.

2. Am citit, am luat cunoștință si am înțeles Regulamentul evenimentului și sunt de acord cu condiţiile impuse prin acesta. Regulamentul se regăsește pe site-ul competiției: www.marathon.md.

3. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecţiune care să îmi pericliteze starea de sănătate În timpul evenimentului și îmi asum Întreaga responsabilitate În ceea ce priveste participarea la eveniment.

4. Exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiției la care particip.

5. Autorizez și îmi dau consimțământul expres de a fi transportat la spital / de a mi se asigura asistența medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, În cazul în care, În opinia acestor persoane asistența medicală este necesară şi declar că renunţ la orice pretenții care le-aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament de urgență, intârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

6. Declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către Asociaţia Obștească "Sporter", datată și semnată, în care se vor menţiona informațiile prevăzute de lege.

7. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea și transferul datelor mele personale în condiţiile stipulate mai sus, ori ca datele mele personale să fie prelucrate în scop de marketing de către operator sau în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, in scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez către Asociaţia Obstească "Sporter".

8. Asociaţia Obștească "Sporter", asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfăşurate, este necesar să ia cunoştinţă de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informaţii, asumîndu-și la rândul lor obligaţia de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.

9. DA sau NU?* Sunt de acord cu utilizarea de către Asociaţia Obștească "Sporter", precum şi de către partenerii ori sponsorii sâi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociaţia Dbştească "Sporter”. Consimt că fotografiile și înregistrările audio/video sunt și vor fi în continuare proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. În cazul în care voi primi o copie a oricăruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv în scopuri personale, fără a autoriza folosirea acestuia, în orice mod, de către terțe persoane.

10. DA sau NU?* Sunt de acord ca Asociaţia Obștească "Sporter" să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail), pe teritoriul Moldovei, direct și/sau prin imputerniciţii și/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoționale și de informare derulate de către Asociaţia Dbstească "Sporter", n scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociaţia Obștească "Sporter”.

11. DA sau NU?* Sunt de acord să primesc mesaje informative și promoționale din partea organizatorilor și partenerilor principali ai competiției.

12. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau de a schimba data desfășurării acestuia, precum și orice alte detalii legate de desfășurarea evenimentului.

13. Declar că am primit pachetul de start.

14. Am citit și înțeleg toate informaţiile de mai sus și mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.